regulamin konkursu "konkurs walentynkowy"

06-02-2022

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ „Konkurs Walentynkowy”

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem konkursu jest UR Urszula Radwanska, Piotr Gadomski s.c., ul. Obrzeżna 5F/50, 02-691 Warszawa, NIP: 5213815349.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

Warunki uczestnictwa

 

 1. Udział w konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna zwana dalej Uczestnikiem, która zapoznała się z niniejszym regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu poprzez zgłoszenie udziału w konkursie.
 3. W konkursie mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie. 
 4. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook bądź Instagram. 
 5. Konkurs trwa od 6.02.2022 do 9.02.2022 do godziny: 23.59. 
 6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 10.02.2022 za pośrednictwem Facebook Stories i InstaStory. Ponadto zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej przez portal Facebook bądź Instagram. 
 7. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji Facebook’a czy Instagrama. 

 

Zadanie konkursowe

 

 1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie: „Jaką najbardziej romantyczną rzecz zrobiłeś/zrobiłaś na Walentynki”.
 2. Uczestnik może zamieścić dowolną ilość komentarzy pod postem konkursowym na Instagramie i/lub Facebooku. 
 3. Pracownicy firmy Organizatora wyłonią z komentarzy jednego zwycięzcę na Instagramie i jednego zwycięzcę na Facebooku, którzy najlepiej wykonają zadanie konkursowe.
 4. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook/Instagram, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 5. Organizator ma prawo podać dane zwycięzcy na Fanpagu tj. imię i nazwisko bądź nick, który widnieje przy wstawionym komentarzu. 

 

Nagroda

 

 1. Nagrodą w konkursie jest etui na paszport „Journey” o wartości 299 zł marki UR dostępny na www.urszularadwanska.com
 2. W konkursie można otrzymać nagrodę tylko jeden raz.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody na nagrodę pieniężną bądź nagrodę innego rodzaju. 
 4. Aby odebrać nagrodę, należy odpowiedzieć na prywatną wiadomość przesłana przez organizatora przez portal Facebook bądź Instagram, nie później niż 2 dni od otrzymania wiadomości. Po tym terminie Organizator wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

 

Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać w czasie trwania konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania nagród na adres mailowy info@urszularadwanska.com bądź listownie na adres UR Urszula Radwanska, Piotr Gadomski s.c., ul. Obrzeżna 5F/50, 02-691 Warszawa.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni.

 

Postanowienia końcowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres UR Urszula Radwanska, Piotr Gadomski s.c., ul. Obrzeżna 5F/50, 02-691 Warszawa, oraz na adres e-mail info@urszularadwanska.com.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Instagram bądź Facebook. 

 

Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram oraz Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

Dzięki torebce UR jestem przygotowana na wyzwanie każdego dnia! Elegancja, oryginalność i niesamowita wygoda to aspekty które przyciągnęły mnie do świata UR.

Ania Jagodzińska

pierwsza polska modelka na okładce amerykańskiego Vogue, maj 2009. Występowała na wybiegach m.in.: Louis Vuitton, Givenchy, Roberto Cavalli