Polityka prywatności

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest  Urszula Radwańska, Cystersów 10/9, 31-140 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6762285429 , REGON 366137474 (dalej „Administrator”).

 2. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w polityce prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 3. Usługodawca jest Administratorem danych swoich Klientów. Zakres zbieranych danych obejmuje:

  • adres e-mail (niezbędny do założenia konta),

  • imię i nazwisko,

  • adres dostawy obejmujący: ulicę, kod pocztowy, miejscowość, kraj (niezbędny do zrealizowania zamówienia),

  • nazwę firmy i NIP (dla Przedsiębiorcy, i Przedsiębiorcy – Konsumenta),

  • numer telefonu (podany dobrowolnie),

  • datę rejestracji oraz datę logowania do serwisu,

  • zamówienia i płatności.

 4. Dane przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy sprzedaży Produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 5. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.

 6. Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wdrożoną polityką prywatności,

  • w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania płatności, kontaktu w celach związanych ze świadczeniem usług (np. reklamacji),

  • w celu wypełnienia obowiązku prawnego tj. dla celów podatkowych i księgowych, windykacji należności, przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnieniem rozliczalności zgodnej z RODO.

 7. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Administratora oraz dostawcy usług, z którymi Administrator współpracuje (podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, płatnicze oraz dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych).

 8. Od naszych dostawców wymagamy zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z prawem. Dostawcy mogą przetwarzać je tylko w wyraźnie wskazanych celach, z zastrzeżeniem, że nie mogą przetwarzać danych osobowych do własnych celów.

 9. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych i zapewniamy podjęcie środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez obowiązujące przepisy. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i są chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 10. Państwa dane osobowe nie zostaną przez nas sprzedane, wynajęte ani udostępnione innym podmiotom aniżeli upoważnionym zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa odbiorcom.

 11. Dane osobowe przetwarzane są w Polsce .

 12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe Klientów i Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie m.in. używany jest bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji SSL.

 13. Administrator przechowuje dane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, w tym w szczególności podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych , maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. W celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 14. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 15. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania jej danych osobowych.

 16. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

 17. Podanie danych osobowych jest  dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia Rejestrację lub złożenie Zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie niezbędnego i określonego zakresu danych jest konieczne.

 18. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich Użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować  „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie na nią wpływa. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych. 

 19. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora należy kontaktować się na wskazany w ust. 1 lub na skrzynkę poczty elektronicznej store@urszularadwanska.com, również w celu skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych.

 20. Pliki cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu Administratora. Administrator może także umieszczać pliki cookies w celu monitorowania ruchu użytkowników w serwisie.

 21. Strona internetowa Sklepu używa plików tekstowych zwanych Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

 22. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz usprawnienie korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

  • utrzymania sesji użytkownika.

 23. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

  1. Ze względu na pochodzenie:

   • Natywne – kreowane przez stronę www.urszularadwanska.com

   • Podmiotów trzecich (third –party) – są to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych osadzane na stronie www.urszularadwanska.com (np. wtyczka Facebook), które umożliwiają tym podmiotom gromadzenie informacji o użytkownikach na własny użytek.

  2. Ze względu na czas przechowywania:

   • Tymczasowe - (session cookies)  –  cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w przeglądarce użytkownika do czasu, gdy użytkownik nie opuści strony internetowej

   • Permanentne – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

  3. Ze względu na pełnioną funkcję:

   • „niezbędne” pliki cookies:

    1. umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu i podtrzymania sesji użytkownika (nie można ich wyłączyć).

    2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

   • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

   • funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   • dzięki cookies podtrzymującym sesje użytkownik nie będzie zmuszony do ponownego logowania się

 24. Część plików cookies z urządzenia jest usuwana po zakończeniu sesji przeglądarki (pliki cookies z sesji). Administrator używa wymaganych plików cookies tylko w celu świadczenia usług i funkcji, które są niezbędne.

 25. W każdej chwili Klient ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

 26. Istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki w ten sposób, aby odrzucała niektóre lub wszystkie pliki cookies lub prosiła o zgodę na ich akceptację. Jednak w przypadku rezygnacji z plików cookies, niektóre z usług mogą być ograniczone. Łącząc się z platformą przy użyciu wielu urządzeń (takich jak smartfon, tablet, komputer itp.), należy upewnić się, że przeglądarka każdego urządzenia jest dostosowana do preferencji dotyczących plików cookies.

 27. Treść Polityki Prywatnosci może zostać utrwalona przez zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z serwisu.

 28. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności i stosowania plików cookies poprzez opublikowanie nowej wersji dokumentu na stronie serwisu.

 29. Polityka prywatności obowiązuje od dnia: 1.01.2021.

  Polityka prywatności (pdf).

Dzięki torebce UR jestem przygotowana na wyzwanie każdego dnia! Elegancja, oryginalność i niesamowita wygoda to aspekty które przyciągnęły mnie do świata UR.

Ania Jagodzińska

pierwsza polska modelka na okładce amerykańskiego Vogue, maj 2009. Występowała na wybiegach m.in.: Louis Vuitton, Givenchy, Roberto Cavalli